Zajęcia pozalekcyjne

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Zajęcia dodatkowe_I_semestr_2016_2017

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 • Koło krajoznawcze z języka niemieckiego - poszerzamy wiedzę na temat krajów niemieckiego obszaru językowego, zapoznajemy się z przedstawicielami innych narodowości i ich kulturą, poznajemy realia życia młodych ludzi w krajach niemieckojęzycznych oraz doskonalimy umiejętności językowe.
 • Koło informatyczne – od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów. Charakter koła zmienia się wraz z zainteresowaniami uczniów. Wszyscy uczniowie realizują treści nauczania przewidziane podstawą programową a jednocześnie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. W czasie zajęć koła informatycznego można korzystając z internetu przygotowywać materiały niezbędne na innych lekcjach. W czasie zajęć dzielimy się wiadomościami, chwalimy osiągnięciami, a także zastanawiamy się nad problemami dotyczącymi różnorodnych obszarów wiedzy informatycznej.
 • Koło matematyczno-fizyczne - Rozwiązujemy zadania – matematyczne gry, zabawy i łamigłówki, poznajemy wiadomości wykraczające poza program gimnazjum. Pogłębiamy i uzupełniamy wiedzę z fizyki. Zajmujemy się wybranymi dziedzinami fizyki i w sposób praktyczny wykonujemy doświadczenia. Wiedza, którą zdobywamy na dodatkowych zajęciach pozwala nam dobrze przygotować się olimpiad przedmiotowych, konkursów i egzaminu z przedmiotów matematyczno-fizycznych.”Przyjdź, a zobaczysz, że z fizyką i matematyką masz wiele wspólnego na co dzień”.
 • Koło biologiczne – Poszerzamy i uzupełniamy wiadomości z zakresu biologii. Pobudzamy i ukierunkowujemy swoje zainteresowania. Realizacja celów koła dostarcza uczniom okazji do integracji oraz wyzwala potrzebę coraz to śmielszych działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Koło teatralne – skupia chętnych gimnazjalistów ze wszystkich klas. Zajęcia stwarzają młodzieży możliwość twórczego rozwijania zainteresowań recytatorskich, aktorskich, teatralnych, muzycznych, plastycznych i innych. Podstawą zajęć kreatywności teatralnej są zabawy integracyjne, różnego typu improwizacje i doskonalenie technik aktorskich. Zajęcia prowadzone są w myśl zasady: Gimnazjalista nie jest aktorem, on po prostu bawi się w teatr.
 • Wolontariat „Ósemka” - celem jest niesienie pomocy bliźnim, chęć poprawienia wizerunku otaczającej rzeczywistości, pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach, wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, promowanie życia bez uzależnień, wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży, pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym, działania na rzecz środowiska naturalnego.
  Członkami sa młodzi ludzie, dziewczęta i chłopcy, którzy są uczynni, życzliwi i bezinteresowni. Obowiązuje ich regulamin oraz dwie podstawowe zasady: zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, zasada etyczna „wstyd za zło”.
  Klubowicze utrzymują kontakty z Domem Małego Dziecka w Wałbrzychu – odwiedziny, zbiórka darów, pomoc w lekcjach, organizacja czasu wolnego. Biorą udział w akcjach charytatywnych – podziel się posiłkiem, współpraca szczawieńską fundacją „Azyl” oraz schroniskiem dla zwierząt. Na co dzień wolontariusze używają słów „proszę, dziękuję i przepraszam”. Podstawą funkcjonowania w Klubach jest przyjaźń i szczerość, nawet jeśli bywa trudna.
 • Zespół Ratowniczy „ szybkiego reagowania” , który działa od tego roku szkolnego w naszym gimnazjum – zajmuje się propagowaniem bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach wśród młodzieży szkolnej. Promujemy również zdrowy styl życia oraz nabywamy praktycznych umiejętności związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną.
  Podczas zajęć omawiamy zagadnienia związane z bezpieczeństwem w drodze, szkole (na sali gimnastycznej, na basenie) zarówno podczas lekcji jak i na przerwach, na wycieczkach szkolnych („ zielonych szkołach”, w górach i różnych obiektach użyteczności publicznej).
  Tematyka naszych spotkań obejmuje również przeciwdziałania „ wykluczeniu” oraz uzależnieniom i dbałość o klimat klasy i szkoły.
  Uczymy się rozwiązywać trudne i konfliktowe sytuacje, reagować w sytuacjach nadzwyczajnych, przeciwdziałać agresji, udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
  Planujemy spotkania z ratownikami medycznymi, GOPR-u, WOPR-u oraz współpracę z policją i strażą pożarną.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE