Egzamin gimnazjalny 2017

slide2

Egzamin gimnazjalny 2016 r.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

 •  humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
 •  matematyczno – przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
 •  z języka obcego nowożytnego.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie;
 • matematyki;
 • przedmiotów przyrodniczych – biologii, geografii, fizyki, chemii;
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli uczeń przystępował do części trzeciej na poziomie rozszerzonym (zmiany od 2018r. – wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w części rozszerzonej brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019).

Egzamin jest gimnazjalny powszechny i obowiązkowy; dodatkowo:

 • przeprowadzany jest w kwietniu w klasie trzeciej gimnazjum;
 • obejmuje trzy części;
 • dwie części trwają po 150 minut (humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza);
 • każda część z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym trwają po 60 minut;
 • wynik przedstawiony jest w skali procentowej i centylowej;
 • wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły;
 • wynik ma wpływ na dalsze kształcenie.

Wynik egzaminu podany na zaświadczeniu zostanie zapisany jako:

 • wynik procentowy, czyli odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający uzyskał za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu, – np. zdający otrzymał 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to jego wynik procentowy będzie równy 77,
 • wynik centylowy, czyli odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakres taki sam wynik lub niższy od zdającego – np. zdający, którego wynik centylowy wynosi 89, dowie się, że 89% wszystkich gimnazjalistów uzyskało wynik taki sam jak on lub niższy, a 11% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

19 kwietnia 2017r.

część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
ZADANIA ZAMKNIĘTE
rozpoczęcie o godzinie 9.00, czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut

część humanistyczna z zakresu języka polskiego
ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE
rozpoczęcie o godzinie 11.00, czas trwania 90 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 45minut

20 kwietnia 2017r.

część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych
ZADANIA ZAMKNIĘTE
rozpoczęcie o godzinie 9.00, czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut

część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki
ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE
rozpoczęcie o godzinie 11.00, czas trwania 90 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 45 minut

21 kwietnia 2017r.

część z języka obcego na poziomie podstawowym
ZADANIA ZAMKNIĘTE
rozpoczęcie o godzinie 9.00, czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut

część z języka obcego na poziomie rozszerzonym
ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE
rozpoczęcie o godzinie 11.00, czas trwania 60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 30 minut

Więcej informacji na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu  www.oke.wroc.pl