Procedura zwolnienia z WF

Procedura zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju

Podstawa prawna:
§7, § 8 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych(DZ. U. z 2001 r. Nr29 poz. 323)

Osoba wydająca zwolnienie:
Dyrektor szkoły.

Wymagane dokumenty:
• Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego,
• Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego,
• Ewentualne oświadczenie rodzica odpowiedzialności w przypadku późniejszych przyjść do szkoły lub wcześniejszych wyjść do domu ucznia (dotyczy sytuacji gdy zajęcia są w danym dniu pierwszą lub ostatnią lekcją)

Miejsce złożenia dokumentacji:
Sekretariat szkoły.

Decyzję o zwolnieniu  z WF-u podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W opinii powinien być określony czas trwania ograniczenia udziału w zajęciach WF-u od dnia wydania opinii. Dopiero na jej podstawie zwalnia ucznia z zajęć , zezwalając na nieuczestniczenie  w nich.

Opinia lekarska nie może zwalniać z zajęć, które już się odbyły.

Termin dostarczenia dokumentów:
Do 14 dni od pierwszego ograniczenia możliwości uczestniczenia ucznia w zajęcia wychowania fizycznego.

Termin wydania zezwolenia:
Do 14 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji.

Inne postanowienia:

Właściwą datą zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego jest dzień, w którym uczeń przedstawia dyrektorowi opinię lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach.
Jeśli lekcja wychowania fizycznego nie jest lekcją pierwsza lub ostatnią to uczeń ma obowiązek przebywać na tej lekcji pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. W przypadku, gdy zajęcia wychowania fizycznego są lekcja pierwszą lub ostatnią, uczeń po dostarczeniu oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna) o odpowiedzialności może być zwolniony z tych zajęć, a jego nieobecność odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym jako nieobecność usprawiedliwioną.