Plan wychowawczy szkoły

 

PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY

I. KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA OGÓLNIE WYKSZTAŁCONEGO, PRZYGOTOWANEGO DO KONTYNUOWANIA NAUKI.

1. Uczeń świadomie stawia sobie cele i dąży bez względu na trudności, do ich realizacji podnosząc sobie poprzeczkę.
a) rozpoznanie zdolności i trudności wśród uczniów
b) wskazywanie autorytetów, spotkania z ciekawymi ludźmi,
c) zapoznanie ucznia z różnymi technikami uczenia się na podstawie fachowej literatury – warsztaty
d) systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy ucznia przez odpytywanie, kartkówki, sprawdziany, próbne egzaminy, badanie kompetencji Cały rok Wychowawcy, pedagog Dzienniki lekcyjne, dziennik pedagoga, raporty z egzaminów próbnych i badań kompetencji

2. Uczeń jest motywowany do nauki 
a)stosowanie przez nauczycieli aktywnych, ciekawych metod racy i podkreślanie pozytywnych stron ucznia
b) dobrze funkcjonujący WSO
c) życzliwa przyjazna atmosfera pracy, wzajemne wspieranie się 9wycieczki edukacyjne) Cały rok Zespół do mierzenia jakości pracy szkoły, wychowawcy, nauczyciele przedm.
3. Uczeń spełnia obowiązek szkolny i obowiązek do nauki 
a) uczeń systematycznie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się
b) uczeń usprawiedliwia nieobecności
c) w szkole działa program przeciwdziałania niskiej frekwencji i nieusprawiedliwionej obecności z którym uczeń zostaje zapoznany i przestrzega go Cały rok

4. Uczeń ma możliwość rozwijania swoich zdolności i uzupełniania braków
a) w szkole działają koła zainteresowań: teatralne, sportowe, przyrodnicze, informatyczne
b) organizowane są zajęcia pozaszkolne: wycieczki krajoznawcze bliższe i dalsze, wyjścia do teatru, kina, na wystawy tematyczne
c) indywidualna pomoc uczniom mającym problemy w nauce – zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
d) przygotowanie i udział uczniów w konkursach – praca z uczniem zdolnym
e) umożliwienie prezentacji zdolności i zainteresowań Cały rok Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów Kronika szkolna, sprawozdania z działalności kół zainteresowań, sprawozdania z wycieczek

5. Uczeń potrafi swobodnie wyrażać swoje myśli
a) zwracanie uwagi uczniom na pełne, wyczerpujące wypowiedzi na wszystkich lekcjach, troska o kulturę języka i wypowiedzi
b) prowadzenie lekcji przez uczniów, wygłaszanie referatów
c) wszyscy nauczyciele zwracają uwagę na ortografię
d) zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego oraz na mistrza ortografii

6. Uczeń korzysta z bazy szkoły 
a) szkoła uczy traktować komputer i Internet jako narzędzie pracy oraz świadomie się nim posługiwać
b) w szkole wykorzystywane jest Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
c) szkoła systematycznie wzbogaca bibliotekę szkolną w nowe wydawnictwa i podręczniki oraz udostępnia je uczniom
d) szkoła motywuje do poznania polskiej i światowej literatury (wieczory literackie)
e) wyposażenie w nowoczesne pomoce naukowe
f) szkoła motywuje do poszerzenia wiedzy kulturalnej o regionie (konkurs szkolny)
g) angażowanie rodziców w prace społeczno – użyteczne na rzecz klasy i szkoły Cały rok Nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja szkoły Dzienniki lekcyjne, zeszyt dla uczniów korzystających z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

7. Uczeń systematycznie przygotowuje się do egzaminów końcowych 
a) szkolenia WDN na temat podstaw programowych, standardów egzaminacyjnych i kompetencji kluczowych
b) przygotowanie do egzaminów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, systematyczne sprawdza nie wiedzy i umiejętności uczniów
c) organizowanie próbnego egzaminu gimnazjalnego
d) omówienie i zapoznanie rodziców klas III z procedurą egzaminu gimnazjalnego Cały rok Nauczyciele, wychowawcy klas III Protokół WDN, zapisy w dzienniku
II. KSZTAŁTOWANIE OBYWATELA, POLAKA, EUROPEJCZYKA UMIEJĄCEGO AKTYWNIE I SWOBODNIE PORUSZAĆ SIĘ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

1.Uczeń zna prawa i obowiązki ucznia, dziecka i obywatela 

a) na lekcjach historii i WOS – u, zapoznanie uczniów z konstytucją, konwencją praw dziecka
b) w ramach godzin wychowawczych zapoznanie uczniów ze statutem szkoły i regulaminami
c) w szkole funkcjonuje skrzynka kontaktowa prowadzona przez samorząd uczniowski
d) zapoznanie uczniów z działalnością samorządów lokalnych (wycieczki edukacyjne z WOS – u) Cały rok Nauczyciele przedmiotu, wychowawcy, samorząd szkolny Dziennik lekcyjny sprawozdanie z działalności samorządu szkolnego
2.Uczeń zna ważne wydarzenia z regionu, historii Polski i pielęgnuje tradycje regionalne i narodowe

a)na lekcjach historii, godzin wychowawczych, języka polskiego uczniowie poznają historię Polski i regionu, chlubne tradycje
b) kształtowanie uczuć patriotycznych poprzez udział w apelach, akademiach szkolnych i uroczystościach środowiskowych, 11 Listopada, 15 Maja – rocznica Bitwy Na Czerwonych Wzgórzach
c) współpraca z Towarzystwem Miłośników Szczawna – Zdroju i Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu

3. Uczeń ma świadomość, że będąc Polakiem jest Europejczykiem

a)poszanowanie dla symboli narodowych, regionalnych, szkolnych
b)na lekcjach historii, biologii, języka polskiego, geografii i godzinach wychowawczych określamy miejsce i rolę Polski w Europie .
c)Realizowanie ścieżki edukacyjnej „Edukacja Europejska.
d)Chętnie uczymy się języków obcych

4. Uczeń potrafi zastosować w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności

a)obliczenia procentowe, odsetki, stopy procentowe
b)zapoznanie z pracą urzędów
c)pisanie ofert
d)pisanie podań, życiorysów (CV i list motywacyjny)
e)spotkanie z urzędnikiem
f)konkursy, zawody sportowe, zawody w pływaniu
g)umiejętność znalezienia i wykorzystania wiedzy informatycznej :
-encyklopedie multimedialne
-internet
-edytory tekstu
-grafiki komputerowej
h)uczeń świadomie korzysta ze wszystkich rodzajów informacji, jest świadomym odbiorcą środków masowego przekazu, nie pozwala sobą manipulować

III. Kształtowanie człowieka kulturalnego i wrażliwego na potrzeby innych, tolerancyjnego

1. Uczeń zna i stosuje zasady dobrego zachowania.

a)lekcje wychowawcze poświęcone kulturze osobistej uczniów.
b)codzienne i systematyczne reagowanie na przejawy złego zachowania uczniów
c)zero tolerancji dla przemocy w szkole
2. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym

a)organizowanie wyjazdów do teatru, kina, opery
b)stymulowanie aktywności i wrażliwości czytelniczej
c)konkursy czytelnicze, wieczory literackie
d)konkurs na ilustrację do ulubionej książki lub na okładkę do książki
e)spotkania z muzyką – koncerty Filharmonii Wałbrzyskiej
f)organizowanie akademii okolicznościowych
g)prowadzenie kół artystycznych : koło teatralne i taneczne Zgodnie z planem wychowawczym

4. Uczeń uczy się być tolerancyjnym

a)organizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów
b)godziny wychowawcze poświęcone komunikacji „Szanujemy poglądy innych” , „Słuchamy mówiących” itp.
c)kształtowanie umiejętności współżycia z ludźmi skrzywdzonymi przez los :
-lekcje wychowawcze poświęcone kalectwu, starości, chorobie, uzależnieniu
-kształtowanie wrażliwości i właściwych postaw moralnych na lekcjach języka polskiego, WOS – u
-nawiązanie kontaktu z Ośrodkami Opieki Społecznej

IV. Kształtowanie człowieka zdrowego, wolnego od uzależnień, żyjącego w zgodzie z przyrodą.

1.Uczeń ma świadomość, że jego zdrowie jest wartością nadrzędną

a)omówienie na godzinach wychowawczych, W-F, biologii, co to znaczy „Zdrowy tryb życia”, rola sportu, relaks .
b)zdrowe odżywianie, bulimia i anoreksja – spotkanie z dietetykiem
c)co to znaczy higieniczny tryb życia
d)atrakcyjne zajęcia W-F
e)zorganizowanie Dnia Sportu
f)wycieczki rowerowe i piesze
g)ognisko szkolne
h)skuteczne metody walki ze stresem i nałogami
i) Światowy Dzień Zdrowia
j)udział w projekcie „Trzymaj formę”

2.Uczeń jest świadomy szkodliwego działania papierosów, alkoholu, narkotyków.

Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić
a)dyskusje klasowe :
-jak się bronić
-jakie są konsekwencje
b)referaty klasowe
c)konferencja naukowa
d)spotkanie z przedstawicielami odpowiednich organizacji My nie palimy
e)dyskusje klasowe :
-konsekwencje palenia
-sposoby walki z nałogiem
f)konkursy o paleniu i zdrowym stylu życia
g)konkurs plastyczny – „Światowy Dzień Bez Papierosa” – prezentacja prac nagrodzonych Choroby XXI wieku – AIDS i HIV
h)konkurs szkolny Alkohol niszczy marzenia
i)ankieta i dyskusja: -konsekwencje picia piwa – nowa moda
j)wywiadówka profilaktyczna
k)Nasze spotkania – warsztaty

3.Uczeń żyje w zgodzie z przyrodą i potrafi działać na rzecz jej ochrony

a)przedstawienie na lekcjach przyrody, godzinach wychowawczych walorów naszej miejscowości
b)organizowanie lekcji W-F, plastyki, przyrody w terenie
c)kształtowanie potrzeby dbałości o własne środowisko poprzez organizowanie proekologicznych akcji
d)Sprzątanie Świata
e)udział w konkursach ekologicznych
f) „Dzień Ziemi”, happening – uświadomienie mieszkańcom Szczawna Zdroju konieczności dbania o środowisko
g)działalność koła przyrodniczego