Szkoła z Klasą 2.0

W  roku szkolnym 2014/15 nasza szkoła bierze udział w  Piątej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0 prowadzonej  pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”.                                                                   Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w każdej dziedzinie. Skupimy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. Pokażemy uczniom, jak na różne sposoby odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu.

Zasady programu

Piąta edycja „Szkoły z Klasą 2.0” trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia.W każdej szkole w programie bierze udział Zespół 2.0, złożony z dyrektora i minimum trojga nauczycieli dowolnego przedmiotu. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole. Wszyscy członkowie Zespołu 2.0 biorąaktywny udział w programie: realizują swoje zadania i opisują je na platformie e-coachingowej oraz wspólnie planują działania i zmiany, które będą chcieli wprowadzić w danym roku szkolnym. Opisy zamieszczane na platformie Szkoły z Klasą 2.0 są dokumentacją pracy uczestników.

Zadania szkół

Nad działaniami całego Zespołu 2.0 czuwa szkolny koordynator

Koordynator planuje pracę na cały rok szkolny, organizuje ogólnoszkolne wydarzenia programowe i dba o przepływ doświadczeń między nauczycielami. Zadania koordynatora:

 • Spotkanie otwierające – polega na wypracowaniu wraz z Zespołem 2.0 planu działania na cały rok szkolny.
 • Debata szkolna/Targi 2.0 – polega na organizacji wydarzenia podsumowującego pierwszy semestr pracy w programie. Rodzaj wydarzenia zależy od stażu szkoły w programie i od ścieżek wybranych przez nauczycieli.
  • Debata szkolna organizowana jest w nowych szkołach i służy wypracowaniu Kodeksu 2.0 – zbioru zasad bezpiecznego i mądrego korzystania z TIK w szkole.
  • Targi 2.0 to wydarzenie w szkołach doświadczonych. Jest to prezentacja działań uczniów z pierwszego semestru i/lub upowszechnienie zasad Kodeksu i ich zastosowania w praktyce.
 • Szkolny Festiwal 2.0 –to podsumowania całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli. Przyjmuje formę ogólnoszkolnego wydarzenia, dnia otwartego, pikniku itp. W wielu szkołach zapraszani są także przedstawiciele władz lokalnych oraz inne szkoły.
 • Spotkanie podsumowujące – podsumowanie pracy w programie w gronie uczestników.

 

W programie aktywny udział bierze także dyrektor, który wprowadza zmiany w pracy szkoły.

Proponowane zadania do wyboru (jedno na cały rok szkolny):

 • Nasz pomysł na e-szkołę – opracowanie i wdrożenie planu funkcjonowania e-szkoły, stworzenie przejrzystego grafiku używania sprzętu, zadbanie o formy motywowania i wspierania nauczycieli wykorzystujących TIK.
 • Nasi e-nauczyciele – zorganizowanie wsparcia dla nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach.
 • Szkoła z Wi-Fi – zainstalowanie w szkole dostępnej dla wszystkich sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
 • Szkoła w sieci – założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i jej zastosowanie w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami.
 • Szkoła na platformie – wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, miejsca w sieci, gdzie gromadzone są i udostępniane szkolne materiały edukacyjne.
 • Szkoła z e-dziennikiem – wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości jej pracy.
 • Komputery po lekcjach – udostępnianie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami.
 • Zapraszamy inne szkoły – zorganizowanie międzyszkolnej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń (otwarte spotkanie dla innych szkół, wspólna praca nauczycieli z różnych szkół nad materiałami edukacyjnymi, lekcje otwarte dla uczniów, nauczycieli i rodziców z innych szkół).
 • Spacer edukacyjny TIK – wprowadzenie w szkole zwyczaju systematycznej obserwacji sposobów wykorzystania nowych technologii na lekcjach różnych przedmiotów, ale także podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych.
 • Szkoła otwartych zasobów – zadbanie o to, by cała społeczność szkolna w świadomy i przemyślany sposób korzystała z otwartych zasobów edukacyjnych.
 • Rodzice z Klasą – podjęcie współpracy z rodzicami w zakresie tworzenia dobrego klimatu do nauki z wykorzystaniem nowych technologii, nie tylko w szkole, ale i poza nią.
Nauczyciele pracują wraz z uczniami i realizują w każdym semestrze po jednej ścieżce edukacyjnej. Proponowane ścieżki edukacyjne do wyboru (każdy nauczyciel wybiera indywidualnie):
 • Kodeks 2.0 – ścieżka tylko na pierwszy semestr, która polega na wypracowaniu wspólnie z uczniami zasad i dobrych praktyk korzystania z nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. Zajęcia prowadzone są metodą debat oraz zadań sprawdzających zrozumienie wypracowanych zasad i umiejętność stosowania ich w praktyce. Jest to ścieżka obowiązkowa dla nowych szkół i zalecana wszystkim nowym uczestnikom.
 • Projekt edukacyjny – metoda nauczania, która kształci samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej.
 • Uczymy innych – metoda zakładająca aktywne przygotowanie (z pomocą nauczycieli) i prowadzenie zajęć przez uczniów dla młodszych kolegów, rówieśników lub nawet dorosłych.
 • Odwrócona lekcja – metoda w której nauczyciel przed lekcją przygotowuje i udostępnia uczniom zestaw materiałów do samodzielnej nauki. Dzięki temu w trakcie zajęć uczniowie mają czas na pogłębianie wiedzy, pracę grupową i praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności pod okiem nauczyciela.

Uczniowskie forum naukowe – polega na przygotowaniu do opowiadania o swojej pasji w atrakcyjny sposób. Uczniowie przez cały semestr zbierają materiały, pogłębiają wiedzę na wybrany przez siebie temat, uczą się sztuki poprawnej wymowy oraz interesującej prezentacji i ćwiczą swoje wystąpienia przed kamerą

Comments are closed.